Jesteśmy firmą doradczą. Naszą kadrę stanowią specjaliści z kilkuletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą na temat doradztwa środowiskowego i ochrony powietrza.

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy.

Więcej

Projekty założeń do planu

Projekty założeń do planu Zgodnie art. 19 tej ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata.

Więcej

Plan ograniczania niskiej emisji

Plan ograniczania niskiej emisji Podstawą opracowania dobrego planu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Należy w niej ująć budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi.

Więcej